Getting My Oulun To Work

oululainen kuva

Vuorovaikutuksen ja tekniikan tutkijat yhdistävät osaamisensa virtuaalitodellisuuden tutkimuksessa. Heitä kaikkia kiinnostaa ihmisten välisen kasvokkaisen vuorovaikutuksen siirtäminen virtuaalimaailmaan. Miten se mahtaa näkyä arjessamme tulevaisuudessa?

Ta­pauk­sen esi­tut­kin­ta on päät­ty­nyt, ja asia siir­tyy syyt­tä­jäl­le täl­lä vii­kol­la.

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lu­e­sih­tee­ri Joo­nas Lep­pä­nen ker­far too, et­tä hän on ol­lut asi­an joh­dos­ta yh­tey­des­sä pe­rus­suo­ma­lais­10 puo­lu­e­sih­tee­riin Riik­ka Slun­ga-Pout­sa­loon.

Hän ei pidä kui­10­kaan eri­koi­se­na sitä, et­tä hän ja­kaa vaa­lien al­la kil­pai­le­van puo­lu­een ni­miin mer­package­ty­jä mai­nok­sia.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­tää te­kais­tu vaa­li­mai­nos, jos­sa ke­ho­te­taan kir­joit­ta­maan ää­nes­tys­lip­puun nu­me­ron li­säk­si kan­na­not­to.

Vaa­li­a­si­ois­ta vas­taa­va neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Hei­ni Huo­ta­ri­nen oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä sa­noo, et­tä yli­mää­räi­set teks­tit vaa­li­li­pus­sa mi­tä­töi­vät ää­nen.

Humanistiset tieteet antavat pohjan monenlaiselle osaamiselle. Parhaassa tapauksessa omat intohimot voi yhdistää.

Metso Group @metsogroup 4h Student poll at #industry2050 @UniOulu: inspiring do the job, vocation opportunities and great operate ecosystem & Oululainen workforce spirit are key when choosing the employer. #MetsoLife

Pe­rus­suo­ma­lai­sia edus­ta­va Ou­lun va­ra­kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pek­ka Het­ta myön­tää, et­tä hän on yk­si mai­nos­ta le­vit­tä­neis­tä.

Yksi kestävän kehityksen eteen ahkeroivista on Oulun kansainvälinen koulu. read this article youtu.be/a6xZtus-pxE käyttäjältä @YouTube #vihreälippu

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. find more info Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

– On­han tuo ai­ka asi­a­ton­ta ja ty­pe­rää äk­ki­sel­tään kuul­tu­na. Sel­lai­established li­put hy­lä­tään, joi­hin on teh­ty asi­at­to­mia mer­kin­tö­jä.

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lu­e­sih­tee­ri Joo­nas Lep­pä­nen sa­noo, et­tä vies­ti it­ses­sään my review here on sel­lai­nen, jon­ka moni va­sem­mis­to­lai­nen voi­si al­le­kir­joit­taa. Va­le­mai­nok­sen le­vit­tä­mis­tä hän pi­tää erit­täin va­ka­va­na asi­a­na.

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. click site Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *